main
product
information
contact
main
main
main
Vedvarende Energi

Dansk Strategi:
For at opnå en koordineret prioritering af den offentligt finansierede
forsknings- og udviklingsindsats på energiområdet har Energistyrelsen i
samarbejde de systemansvarlige elselskaber Eltra og Elkraft System - nu
Energinet.dk - udarbejdet strategier vedrørende en række
teknologiområder. (Se mere her)
Se seneste nyt om den danske regerings miljø og energiplaner, 19 januar 2007

Geotermisk energi
Geotermisk energi er varme fra jordens indre. Mulighederne for at
udnytte den geotermiske energi afhænger af tilstedeværelsen af
geologiske strukturer med vandførende lag, deres temperaturer og
vandledende egenskaber samt afsætningsmulighederne for den
geotermiske varme.

Geothermal Power, Wikipedia, læs her
Geotermisk engiudnyttelse i Danmark
Jordvarme
I løbet af sommeren tilføres det øvre jordlag store energi-mængder
fra solen. Da denne energi lagres i jorden ved forholdsvis lave
temperaturer 8 til 10 °C, forsvinder den ikke igen i løbet af
vinteren. Det øvre jordlag indeholder derfor et stort lager af
akkumuleret solenergi, som auto-matisk genopfyldes hver sommer.
Energien kan, ved hjælp af et slangesystem i jorden og en
varmepumpe, udtrækkes af jorden hele året og hermed anvendes til
varmt vand og opvarmning af boligen.
NRGI info læs her

Varmepumper
En luft til luft varmepumpen er en lille varmepumpe der trækker varme
fra udeluft og blæser varmt luft ind i boligen. I mange sommerhuse vil
en varmepumpe kunne klare 100 % af varmebehovet. I helårshuse kan
den klare op til 90 % af varmebehovet. Bruger du i dag elvarme, kan
der være store besparelser at hente.
NRGI info læs her
Nyttige råd ved anskaffelse af varmepumper

Energibeparelser:
Effektiv anvendelse af energi og energibesparelser er vigtige metoder til at
reducere energiforbrugernes og virksomhedernes omkostninger. De fleste
virksomheder og især husholdninger kan typisk spare væsentlig mere på
energiregningen ved energibesparelser end ved at handle på et liberaliseret
energimarked. læs mere her
Atomkraft
Atomkraft er absolut et interessant alternativ til anvendelse af fossilt
brændstof, men den politiske og den almindelige opfattelse er, at det er for
farligt.
læs mere her (humor)
læs og hør mere her (seriøs P1 udsendelse 30 januar 2006)
læs mere her (VU indlæg 01 juni 2006)
Nuclear Power, Wikipedia, læs her
Atomkraft for miljøet, læs her
Reel Energi oplysning REO læs her
Bioenergi:
Anvendelse af biomasse til energiformål omfatter hele kæden
fra biomassens dyrkning eller anden primær oprindelse,
fremskaffelse, håndtering, omsætning til eventuelle flydende
eller faste forædlede brændsler eller andre mellemprodukter og
endelig den egentlige energiomsætning og bortskaffelse eller
anvendelse af restprodukter fra omsætningen. Affald
henregnes ofte til biomasse. (læs mere her)
Hvad er bioenergi - Wikipedia - læs her
Se Forskning i Bioenergi
Bioenergi - plantekongres, værd at se
Fra gylle og halm til el, varme og brændstof
Udvikling af bioenergi bremses af manglende politisk vilje
Solenergi:
Solenergi udnyttes ved hjælp af solceller eller som solvarme.
Generelt gælder at solenergianlæg kan placeres decentralt på
bygninger og derfor ikke byder på landskabsmæssige
placeringsproblemer. (Læs mere her)
Hvad er solenergi - Wikipedia - læs her
Siden Solenergi
Klima ændringer
Et givet steds klima er det gennemsnitlige vejr det pågældende
sted i modsætning til øjebliks-observationer, som karakteriserer
vejret. Klimaet beskrives ikke alene ved middelværdier over en
årrække, 20-30 år, af nedbør, temperatur, fugtighed,
solskinstimer og vind, men også ved variationer i disse
størrelser og ved størrelsen og hyppigheden af ekstremværdier
for disse størrelser.
Klima ændringer - Wikipedia- læs her
DMI om klimaændringer - læs her
Bølgeenergi:
Der er i dag bygget enkelte bølgeenergianlæg verden over,
herunder i Danmark, men dog udelukkende i form af pilotanlæg.

Det videre udviklingsarbejde i Danmark koncentrerer sig om at
udvikle forbedrede anlægskoncepter og om at afprøve lovende
principper i større skala på havet. Endvidere arbejdes der i
Danmark på at klarlægge de mulige synergieffekter med
off-shore vindmølleparker.
Hvad er bølgeenergi - Wikipedia - læs her

Vandkraft:
Vandkraft yder et meget begrænset bidrag til den danske elproduktion,
og potentialet er stærkt begrænset af geografiske forhold. Vandkraft
bidrager således med 0,1 procent af den indenlandske elforsyning.

Vandkraften i de øvrige nordiske lande spiller ikke desto mindre en
væsentlig rolle for den danske energiforsyning. Store vandkraftanlæg
har således ofte en afgørende rolle for reguleringen af den nordiske
elproduktion i forhold til et varierende forbrug over døgnet og året.
Vandkraft, historie, læs her
Hvad er vandkraft - Wikipedia - læs her
Vindkraft:
Blandt andet som følge af at der i en årrække er gennemført
omfattende forskning og udvikling har vindkraftens konkurrenceevne
udviklet sig gunstigt over de seneste 20 år, og der forventes at være
potentiale for yderligere prisreduktion. Den opnåede
omkostningsreduktion skyldes især designoptimering, bedre viden om
vindforhold og serieproduktion af mange møller af samme type.
Udviklingen siden 1990 har endvidere understreget, at de hurtigste
omkostningsreduktioner hentes ved at gøre møllerne større.
Vindkraftens konkurrenceevne nærmer sig konventionelle
elproduktionsomkostninger. (læs mere her)
Historie og teknik - læs mere